I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ovolném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TITAN – PLASTIMEX s.r.o. | IČO: 47287489 se sídlem Belgická 4861, 466 05 Jablonec nad Nisou (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Belgická 4861, 466 05 Jablonec nad Nisou
email: info@gf.cz
telefon: +420 483 360 041
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a to :jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslučl. 22 GDPR.
4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické podobě.
IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let odukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně provede anonymizaci.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním www stránek,
• zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, opodmínkách ochrany osobních údajů.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobníchúdajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.